REGULAMINY

REGULAMIN I ZASADY WPŁACANIA ŚRODKÓW NA KONTO KLUBOWE.

1. W celu skorzystania z promocji organizowanych przez klub (odzież, gadżety, itp.) oraz startu w zawodach należy przestrzegać poniższych zasad dotyczących wpłaty wymaganych środków na konto klubowe.
2. Należy mieć opłacone na bieżąco składki klubowe, do miesiąca poprzedzającego „akcję” włącznie.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu wyznaczonego na wpłatę środków. Rozumie się to jako datę zaksięgowania na koncie klubowym, dlatego przelewy należy wykonywać z pewnym wyprzedzeniem.
4. Wpłaty dokonywać należy podając w tytule przelewu „HASŁO” oraz imię i nazwisko dziecka którego wpłata dotyczy; np.: WIELKANOCNE JAN KOWALSKI
5. „HASŁO” będzie określane do każdej „akcji” oddzielne i przesyłane do rodziców (opiekunów) za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego: edziennik, komunikatory lub strona klubowa.
6. W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko należy w tytule wpłaty zamieścić imię i nazwisko każdej osoby której dotyczy wpłacana kwota oraz poinformować o tym trenera.
7. Wpłacana kwota nie może być niższa od ustalonej w danej akcji promocyjnej, opłaty startowej w zawodach, itp.
8. W przypadku nie dopełnienia jednego lub więcej z powyższych warunków zawodnik może nie zostać uwzględniony podczas zamawiania odzieży, gadżetów jak również wykreślony lub nie zgłoszony na zawody.
9. W przypadku wpłacenia wymaganej kwoty ale nie wykorzystanie jej przez klub z powodu niedopełnienia powyższych warunków, należy to zgłosić trenerowi prowadzącemu lub innej osobie odpowiedzialnej za daną zbiórkę, wówczas środki które nie zostały wykorzystane zostaną zwrócone na konto nadawcy.
10. Podczas wpłaty nie należy łączyć kilku akcji na jednym przelewie, chyba, że zostanie to wcześniej ustalone przez zarząd klubu i podane do wiadomości.

REGULAMIN WPŁAT NA KONTO

____________________________________________

Decyzją zebrania Zarządu MKS SP63 w Bydgoszczy, z dnia 06.10.2017 ustalono zasady funkcjonowania sekcji i form dofinansowywania zawodników.

1. Zmiana loga i barw klubowych.

2. Dofinansowywania zawodników w formie odzieży klubowej i ustalenia zasad jej otrzymywania.

3. Anulowania dotychczas obowiązujących form dofinansowywania zawodników.

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZIEŻY KLUBOWEJ.

1. Klub zobowiązuje się na przyznawanie odzież, raz do dwóch lat, zawodnikom opłacającym składkę.

2. Klasa I, III, V i VII (zawodnicy opłacający pełną składkę klubową) otrzymywać będzie bluzę, koszulkę i czepek startowy.

3. Warunkiem otrzymania odzieży jest uiszczenie składek klubowych za cały bieżący rok kalendarzowy.

4. Wyrażając zgodę na przyznanie odzieży, rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do dopilnowania aby dziecko podczas zawodów pływackich oraz innych imprez, w których będzie reprezentowało MKS SP63, ubrane było w odzież klubową, w tym czepek. W przypadku nie dopilnowania powyższego zobowiązania, w czasie do 2 lat, od otrzymania sprzętu, należy pokryć zakup sprzętu ze środków własnych wg aktualnego cennika, dostępnego na stronie klubowej. W sytuacji zgubienia, zniszczenia, wyrośnięcia, itp., rodzic zobowiązuję się zakupić dziecku nową odzież klubową.

5. Każdy zawodnik startujący i reprezentujący MKS SP63 na zawodach, uznanych za wyjazd klubowy, ma obowiązek startu w czepku klubowym, i podczas dekoracji wystąpienia w koszulce lub bluzie klubowej.

6. Zawodnicy nie respektujący pkt 6 będą zawieszeni w startach na zawodach.

7. Jako odzież klubową uznaje się wszystkie dotychczas oficjalnie wyprodukowane koszulki i bluzy, na których znajduje się logo klubu, również te ze starym wzorem.

8. W roku szkolnym 2017/18 klub przyzna odzież większej liczbie zawodników, niż jest to zawarte w powyższym regulaminie. Związane to jest ze zmianą loga i barw klubowych.

Dodaj komentarz